ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

W niniejszej Polityce Prywatności znajdą Państwo informacje o przetwarzaniu Państwa danych zarówno wskutek korzystania ze strony internetowej damianchmielecki.pl (dalej jako „Serwis”), jak i pozyskanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego Damiana Chmieleckiego:

 • Obsługa korespondencji oraz komunikacja elektroniczna (e-mail, media społecznościowe, komunikatory internetowe, formularz kontaktowy w Serwisie)
 • Zawieranie i wykonywanie umów handlowych, w tym umów o świadczenie usług
 • Dane osób trzecich dostępne w dokumentach przekazanych do tłumaczenia przysięgłego
 • Pozostałe prawnie uzasadnione interesy Administratora
 • Prowadzenie mediów społecznościowych
 • Logi serwera

W niniejszej Polityce Prywatności znajdą Państwo informacje o przetwarzaniu danych, zbieranych w ramach prowadzenia ww. działalności gospodarczej oraz korzystania z Serwisu oraz informacje wymagane przez Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), a także prawa i obowiązki Państwa jako osób, których dotyczą dane.

Kopiowanie i wykorzystywanie na innych stronach internetowych niniejszej Polityki prywatności jest zabronione.

Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2023 r.

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej oraz korzystania przez Państwa z Serwisu jest Damian Chmielecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DAMIAN CHMIELECKI TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO, NIP: 5971709790 (dalej jako „Administrator”).

Z Administratorem możesz się kontaktować w następujących formach:

 • pisemnie, kierując przesyłkę poleconą lub kurierską pod adres: ul. Przyjaźni nr 8 m. 10, 53-030 Wrocław;
 • drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: biuro@damianchmielecki.pl;
 • telefonicznie pod numerem: +48 509 949 817.

Państwa dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celów, do jakich są zbierane. Aby dokładnie przedstawić podstawę, zakres i cel ich przetwarzania, w kolejnych punktach znajdą Państwo te informacje w zależności od źródła pozyskania tych danych (sposobu ich pozyskania przez Administratora).

 

 1. Obsługa korespondencji oraz komunikacja elektroniczna (e-mail, media społecznościowe, komunikatory internetowe, formularz kontaktowy w Serwisie)

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, udostępnione w drodze korespondencji zwykłej lub mailowej, kontaktu telefonicznego bądź komunikacji drogą elektroniczną w celu zapewnienia właściwej obsługi Państwa interesów, a przede wszystkim po to, aby zidentyfikować nadawcę, odpowiadać na zapytania i pomóc w rozwiązaniu przedstawionych spraw. Przetwarzane wówczas są: imię i nazwisko, adres do korespondencji bądź adres e-mail, bądź numer telefonu, bądź inny identyfikator komunikatora. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i celu jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci komunikacji (art. 6. ust. 1 lit. f RODO). Dane te są niezbędne do realizacji ww. celów, a brak ich podania utrudni lub uniemożliwi podjęcie przez Administratora działań zmierzających do realizacji tych celów.

W przypadku gdy w toku korespondencji podadzą Państwo więcej danych osobowych niż wskazano powyżej, a dane te zostaną utrwalone, Administrator będzie je przetwarzał na podstawie Państwa zgody, którą wyrażają Państwo poprzez wyraźne działanie potwierdzające (dobrowolne ich podanie) podczas komunikacji. Cel przetwarzania pozostaje zgodny z Państwa interesem i dane będą przetwarzane po to, aby cel ten zrealizować. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i celu jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów komunikacji, np. rozwiązania przedstawionej sprawy. Ponadto dane będą przetwarzane do czasu uznania sprzeciwu do ich przetwarzania, a w przypadku przetwarzania opartego na zgodzie – do czasu cofnięcia takiej zgody, nie dłużej jednak niż do czasu ustania innych prawnie uzasadnionych celów Administratora (zob. pkt 5. niniejszej Polityki Prywatności).

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne (dostawcom usług hostingu i serwisu IT) oraz kurierskie lub pocztowe, telekomunikacyjne, prawne, ewentualnie również usługi księgowe, jeśli tej materii dotyczy komunikacja.

W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • zgłoszenia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Powyższe prawa można zrealizować, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt. 1. niniejszej Polityki Prywatności. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Zawieranie i wykonywanie umów handlowych, w tym umów o świadczenie usług

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w razie zawarcia z nim umowy, zwłaszcza umowy na świadczenie usług w zakresie tłumaczenia przysięgłego, przez okres obowiązywania takiej umowy, a po jego upływie – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego. W zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu dane te będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 29c ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem; ich brak skutkować może odmową zawarcia takiej umowy przez Administratora.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom zapewniającym usługi informatyczne, telekomunikacyjne, prawne i księgowe.

W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

 • dostępu do danych osobowych;
 • ich sprostowania;
 • usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania.

Mogą Państwo również złożyć sprzeciw do Administratora wobec przetwarzania Państwa danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W przypadku osób zaangażowanych do zawierania lub wykonywania umowy:

 • Administrator przetwarza dane kontaktowe, przede wszystkim imię, nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu i/lub służbowy adres e-mail. Dane zostały udostępnione Administratorowi przez stronę zawartej umowy (będącej Państwa pracodawcą/zleceniodawcą/partnerem albo którą Państwo reprezentują), ponieważ jest to niezbędne do realizacji takiej umowy. Dane wspólników i osób reprezentujących stronę umowy mogą zostać również pozyskane (zweryfikowane) ze źródeł publicznych (rejestry KRS, CEIDG).
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci: komunikacji z osobami zaangażowanymi w wykonywanie umowy po stronie Kontrahenta w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, weryfikacji poprawności procedury zawarcia umowy oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

 

 1. Dane osób trzecich dostępne w dokumentach przekazanych do tłumaczenia przysięgłego

Może się zdarzyć, że Państwa dane osobowe będą stanowiły przedmiot tłumaczenia przysięgłego albo będą zawarte w dokumentach podlegających takiemu tłumaczeniu. W takiej sytuacji podlegają one takiej samej ochronie, jak w innych przypadkach pozyskania danych osobowych, a ponadto Administrator, przetwarzając takie dane w ramach tłumaczenia, związany jest tajemnicą zawodową, o której mowa w art. 14 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Dane są wówczas przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora bądź osoby trzeciej (tj. zleceniodawcy usługi w zakresie tłumaczenia przysięgłego), a do celów tych zalicza się realizację ww. umowy. Podstawą przetwarzanie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane są również przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego przechowywania danych osobowych, zgromadzonych przez tłumacza przysięgłego w związku z tłumaczeniem (na podstawie art. 29c ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zakres przetwarzanych danych obejmuje te kategorie danych, które zawarte będą w treści dokumentu podlegającego tłumaczeniu (może to być przede wszystkim: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, obywatelstwo itp.).

Administrator pozyskuje ww. dane osobowe od zlecającego usługę w zakresie tłumaczenia przysięgłego. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 29c ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • zgłoszenia sprzeciwu,

Powyższe prawa można zrealizować, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w pkt. 1. niniejszej Polityki Prywatności. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Pozostałe prawnie uzasadnione interesy Administratora

Bez względu na sposób pozyskania Państwa danych Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności realizacji zapytania do osoby lub podmiotu, załatwienia określonej sprawy oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. W takiej sytuacji zakres przetwarzanych danych zostanie ograniczony do realizacji ww. celu.

Podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te są niezbędne do realizacji ww. celów, a brak ich podania utrudni lub uniemożliwi podjęcie przez Administratora działań zmierzających do realizacji tych celów. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji ww. celów.

W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • zgłoszenia sprzeciwu.

Powyższe prawa można zrealizować, kontaktując się za pośrednictwem danych wskazanych w pkt. 1. niniejszej Polityki Prywatności. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Prowadzenie mediów społecznościowych

Administrator przetwarza również dane osobowe użytkowników wchodzących w interakcję z profilami Administratora takimi jak: Facebook, Instagram, jednak tymi danymi administrują także właściciele tych portali. W przypadku kontaktu z Administratorem przez media społecznościowe Administratorowi zostaną udostępnione: Państwa imię i nazwisko bądź identyfikator stosowany w ramach określonego portalu, zdjęcie oraz inne informacje, które Podali Państwo w tych mediach społecznościowych i ustawili jako widoczne. Dane te są udostępniane zgodnie z politykami prywatności danego portalu, a Administrator nie ma wpływu na takie udostępnianie.

a) Adres profilu:

https://www.facebook.com/people/Damian-Chmielecki-T%C5%82umacz-Przysi%C4%99g%C5%82y-J%C4%99zyka-Ukrai%C5%84skiego/100064945454957/

Nazwa serwisu: Facebook

Właściciel serwisu: Meta Platforms Ireland Limited

Adres do polityk prywatności serwisu:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

https://www.facebook.com/about/privacy

 

b) Adres profilu:

https://www.instagram.com/chmielecki_damian/

Nazwa serwisu: Instagram

Właściciel serwisu: Meta Platforms Ireland Limited

Adres do polityk prywatności serwisu:

https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

 

Administrator zrealizuje Państwa prawa w zakresie, w jakim umożliwia to właściciel danego portalu społecznościowego. W przypadku mediów społecznościowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane także przez okres obserwowania profilu Administratora. Zwracamy uwagę, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć swoje komentarze pod postami, przestać obserwować profile Administratora lub zrezygnować z posiadania konta w danym portalu społecznościowym, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych przez Administratora.

 

7. Logi serwera

Podczas korzystania z Serwisu zbierane są takie informacje jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania ze strony internetowej, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać takie dane jak: czas nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; nazwa stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół https; informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku gdy przejście na stronę Serwisu nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce użytkownika; informacje o adresie IP.

Opisane wyżej informacje są niezbędne do działania strony internetowej i mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane przez Administratora na podstawie jej uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest komunikacja i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niniejszej strony internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędnych do realizacji tych celów.

Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane świadczącym usługi informatyczne dla Administratora, zwłaszcza hostingu.

W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. Te prawa można zrealizować kontaktując się z Administratorem za pomocą danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1. niniejszej Polityki Prywatności. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Дам'ян Хмелецький

Присяжний перекладач української мови

вул. Przyjaźni буд. 8 кв. 10, 53-030 Wrocław
ІПН: 5971709790

Номер банківського рахунку:
36 1140 2004 0000 3302 8100 8762

Офіс працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00

Доїзд громадським транспортом:
зупинка: Братерська (przystanek: Braterska)
(трамвай № 7 та 17)

Контактний формуляр

  * обов'язкове поле

  Згода

  Інформацію про обробку персональних даних можна знайти в п.п. 1-5 Політики конфіденційності, яка знаходиться на даному веб-сайті в закладці "GDPR".